دوره و شماره: دوره 17، شماره 65 - شماره پیاپی 2، تابستان 1396، صفحه 1-222 
8. شناسایی عوامل موثر بر تامین مالی خرد در ایران

صفحه 199-222

10.22054/joer.2017.7851

محمد‌جواد محقق‌نیا؛ علی اکبری باوفا گلیان