بررسی ارتباط رشد دارایی ها با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری دانشگاه مازندران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده

بررسی و کمی کردن رابطه ریسک و بازده و شناسایی عوامل تأثیر­گذار بر بازده همواره مد نظر پژوهشگران حوزه مالی بوده است. پژوهش­ها نشان می­دهند مدل­های چندعاملی نسبت به مدل­های تک­عاملی از قدرت بالاتری در تبیین بازده سهام برخوردار هستند. فاما و فرنچ (1993) یک مدل سه عاملی شامل پرتفوی بازار، اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار را برای تشریح بازده بازار ارایه کردند. این پژوهش قصد دارد با اضافه کردن یک متغیر جدید، یعنی رشد دارایی­ها، به مدل یادشده و تشکیل مدلی چهارعاملی، زمینه تحلیل و پیش­بینی مناسب­تر بازده سهام را در بازار بورس اوراق بهادار تهران فراهم آورد. بدین منظور تأثیر رشد دارایی­ها بر بازده سهام یک­بار به­صورت مستقل و بار دیگر، در شرایط کنترل دو متغیر اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، در یک دوره ده­ساله (1388-1379)، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم­افزار Eviews حاکی از آن است که اگرچه رشد دارایی­ها به­صورت مستقل تأثیر قابل اتکایی بر بازده سهام ندارد، اما در شرایطی که به مدل سه­عاملی فاما و فرنچ اضافه شود، تأثیری منفی بر بازده سهام می­گذارد.

کلیدواژه‌ها


احمدپور، احمد و مجید رحمانی فیروزجایی (1386)، بررسی تأثیر اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بر بازده سهام (بورس اوراق بهادار تهران)، مجله تحقیقات حسابداری، شماره 79.

اسلامی بیگدلی، غلامرضا و محمدعلی، خجسته (1388)، ارتقای تبیین بازده مورد انتظار مدل سه‌عاملی فاما و فرنچ با استفاده از بهروری سرمایه، تحقیقات حسابداری، شماره 1.

اشراق نیا جهرمی، عبدالحمید و کامیار، نشوادیان (1387)، آزمایش مدل سه­عاملی فاما و فرنچ در بورس اوراق بهادار تهران، مجله علمی و پژوهشی شریف، شماره 45.

اکبری مقدم، بیت­الله، فرزین رضایی و علی نوروزی (1388)، مقایسه قدرت پیش­بینی برای مدل فاما و فرنچ و ارزش بتا و بازده مورد انتظار سهام، فصلنامه مدل­سازی اقتصاد شماره 7.

باقرزاده، سعید، عوامل مؤثر بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران، مجله تحقیقات مالی، شماره 19.

قایمی، محمدحسین و سعید طوسی (زمستان 1384 و بهار 1385)، بررسی عوامل مؤثر بر بازده سهام عادی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله پیام مدیریت، شماره 17 و 18.

مجتهدزاده، ویدا و مریم طارمی (زمستان 1384 و بهار 1385)، آزمون مدل سه­عاملی فاما و فرنچ در بورس اوراق بهادار تهران جهت پیش­بینی بازده سهام، مجله پیام مدیریت، شماره 17 و 18.

Auret, CJ.,Sinclaire, RA (2006), Book-To-Market Ratio And Returns On The JSE, Investment Analysts Journal, no.63.

Banze, Rolf W (1981), The Relationship Between Return And Market Value Of Common Stocks, Journal Of  Financial Economics, no.9.

Barber, Brad M., Lyon, John D (1997), Firm Size Book-TO-Market Ratio, And Security Returns: A Holdout Sample Of Financial Firms, The Journal of  Finance, no.52.

Cooper, Michael J., Gulen, Huseyin., Schill, Michael J (2008), Asset Grow And The Cross-Section Of Stock Returns, The Journal of  Finance, no.4

Fama, Eugene F., French, Kenneth R (1992), The Cross-Section Of Expected Stock Returns, The Journal of Finance, no.2.

Fama, Eugene F., French, Kenneth R (1993), Common Risk Factors In The Returns On Stocks And Bonds, Journal Of  Financial Economics, no.33.

Fama, Eugene F., French, Kenneth R (2008), Dissecting anomalies, Journal Of Finance, 2008 , no.63.

Gaunt, Clive (2004), Size And Book To Market Effects And The Fama French Three Factor Asset Pricing Model: Evidence From The Australian Stockmarket, Accounting And Finance, no.44.

Gray, Philip., Johnson, Jessica (2011), The Relationship Between Asset Growth And The Cross-Section Of Stock Returns, Journal of Banking & Finance, no.35.

Liew Jimmy., Vassalou, Maria (2000), Can Book-To-Market, Size And Momentum Be Risk Factors That Predict Economic Growth?, Journal Of  Financial Economics, no.57.

Lintner, J., (1965), The Valuation of Risk Assets and the Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and Capital Budgets, Review of Economics and Statistics, no.47.

Moeller, Sara B., Schlingemann, Frederik P., Stulz, Rene M (2003), Firm Size And The Gains From Acquisitions, Journal Of  Financial Economics, no.00.

Mossin J (1966), Equilibrium in a Capital Asset Market. Econometrica, no.34(4).

Novak, jiri., Petr, Dalibor (2010), CAPM Beta, Size, Book-To-Market, And Momentum In Realized Stock Returns, Journal Of Economics And Finance, no. 60.

Petkova, Ralitsa (2006), Do The Fama-French Factors Proxy For Innovations In Predictive Variables?, The Journal of  Finance.

Pinfold, John F., Wilson, William R., Li, Qiuli (2001), Book-To-Market And Size As Determinants Of Returns In Small Illiqud Market: The New Zealand Case, Financial Services Review, no.10.

Porta, Rafael La., Lakonishok Josef., Shleifer, Andrei., Vishny, Robert (1997), Good News For Value Stocks: Further Evidence On Market Efficiency, The Journal of  Finance, no.52.

Senthilkumar, G (2009), Behaviour Of Stock Return In Size And Market-to-Book Ratio – Evidence From Selected Indian Industries, International Research Journal Of Finance And Economics, no.33.

Sharpe, W (1964), Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk, Journal of Finance, no.19.

Wang, Xiaozu (2000), Size Effect, Book-To-Market Effect, And Survival, Journal Of Multinational Financial Management, no 10.

Yao, Tong., Yu, Tong., Zhang, Ting., Chen, Shaw (2011), Asset Growth And Stock Returns : Evidence From Asian Financial Markets, Pacific-Basin Finance Journal, no.19.