حساسیت بازار سهام نسبت به نوسانات مالی و پولی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دوره دکتری دانشگاه اقتصاد و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

کلیدواژه‌ها