عوامل موثر بر نرخ ارز واقعی در ایران (رهیافت خودرگرسیون برداری)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناس ارشد اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس

کلیدواژه‌ها