اثرات بلندمدت آزادسازی تجاری بر ساختار بودجه دولت روش کنترل بهینه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دوره دکتری اقتصاد و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی _ واحد خمینی شهر

کلیدواژه‌ها