نقش آزادسازی تجاری بر بازار کار و اشتغال و برآورد تابع تقاضای نیروی کار در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

2 دانشجوی دوره دکتری اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی(واحد علوم و تحقیقات)و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروز کوه

کلیدواژه‌ها