اثر شاخص های اقتصاد کلان بر شاخص قیمت سهام صنعت پتروشیمی در ایران با استفاده از مدل ARDL

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی بخش اقتصاد دانشگاه مازندران

2 کارشناس ارشد سازمان بورس اوراق بهادار تهران

کلیدواژه‌ها