برآورد ارزش حقیقی آب های زیرزمینی در مناطق مختلف ایران؛ مطالعه موردی استانهای تهران، سیستان و بلوچستان و کرمان

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناس ارشد اقتصاد

کلیدواژه‌ها