تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در ایران

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

کلیدواژه‌ها