اندازه گیری تاثیر عوامل موثر بر حق بیمه کل و تعیین ظرفیت بالقوه بیمه ای کشور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکده امور اقتصادی

2 مشاور معاون وزیر - وزارت امور اقتصادی و دارایی

چکیده

در این مقاله اندازه عوامل موثر بر حق بیمه کل  با استفاده از تکنیک اقتصاد سنجی برآورد شده و سپس با ارائه فروض خاص، چهارگونه ظرفیت بالقوه حق بیمه برای بیمه کل، بیمه اتومبیل، بیمه شخص ثالث و بیمه زندگی پیش بینی گردید.
نتایج نشان می دهد که خسارت بیمه ای کل، مهم ترین عامل تاثیرگذار در تعیین حق بیمه کل است. همچنین در این مورد، فعالیت های بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی تأثیر بیشتری بر حق بیمه کل دارد.