تاثیر برنامه چهارم (51 - 1347) نظام قدیم بر وضعیت اشتغال

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

این مطالعه کوششی  منتقدانه در جهت آزمودن و ارزیابی  تاثیرات همه جانبه برنامه توسعه چهارم در ایران بر وضعیت اشتغال است. نخست به طور خلاصه تصویری گویا از تاریخچه برنامه ریزی توسعه در ایران، توأم با تبیین از وضعیت اشتغال و موقعیت نیروی کار، قبل از ابتکار برنامه ریزی، ترسیم گردیده است. سپس تفاسیری در مورد اشتغال و راهبرد های برنامه ریزی توسعه آورده شده، در حالی که در سر تا سر مقاله تاکید عمده و همه جانبه به برسی و رسیدگی به عواملی است که باعث تغییرات  غیر منتظره بین بخش اشتغال گردیده و عمدتا به ضرر بخش کشاورزی تورش داشته است . به علاوه، در نهایت پیامد های مشاغل جدیدا در بخش های صنعت و خدمات از نظر بهره وری و تاثیر های همه جانبه این پیامد ها در کل اقتصاد، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.