بررسی عدم تقارن تابع تقاضای نفت (گروه هفت و اکو)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد اقتصاد انرژی

چکیده

برسی و برآورد تابع تقاضای نفت، موضوع بسیاری از مطالعات و پژوهش های مسائل نفت و انرژی بوده که در آنها از روش های مختلف و گاه مشابه برای برآورد تابع تقاضا استفاده شده است. مطالعه حاضر نیز با رویکرد و روشی  نو به این موضوع پرداخته، و مبنای آن؛ تحلیل قیمت مارشال است. بر پایه نظریه تحلیل قیمت مارشال، تقاضا رابطه ای کمی است بین قیمت و مقدار هایی قابل خریداری، همچنین رابطه ای معکوس، که افزایش هر یک مستلزم کاهش دیگری است. از دیدگاه مارشال، در صورت ثابت بودن سایر شرایط، این رابطه متقارن است و پاسخ تقاضا به افزایش ها و کاهش های مساوی قیمت یکسان است. اما در بازار نفت، افزایش های شدید قیمت در دهه هفتاد، تأثیراتی را در الگوی مصرفی نفت به دنبال داشته که سبب نامتقارن شدن رابطه پیشنهادی مارشال شده است. در این مقاله، در رابطه فوق، در مورد تقاضای نفت خام کشور های توسعه یافته گروه هفت و کشور های در حال توسعه گروه اکو در بلند مدت؛ با استفاده از تجزیه قیمت نفت، برسی و تحلیل شده است.