مالیات بر ارزش افزوده انتقال مالیات از درآمد به مصرف

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در این همایش، ابتدا می خواهم به این نکته اشاره نمایم که پیش نویس لایحه مالیات بر ارزش افزوده در وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شده و به هیات دولت فرستاده شد و اکنون در کمیسیون اقتصادی هیات دولت تحت بررسی می باشد. بنابراین لازم است که مسائل و خصایص این مالیات به خوبی شناخته شود و راهکارهای اجرایی این نوع مالیات، مخصوصا با توجه به شرایط خاص در هر کشور برای آن پیش بینی گردد. یکی از عملکردهایی که برای اولین بار در تاریخ نظام مالیاتی ایران انجام شده است، همین نوع مالیات است که در کنار سایر کارهایی که در زمینه نظام اقتصادی برای اولین بار انجام شده، جای گرفته است.