رابطه علیت بین هزینه های جاری دولت و درآمدهای مالیاتی طی سالهای 1382- 1350 در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت مالی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشجوی دکتری مدیریت مالی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی