اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر صادرات غیر نفتی در اقتصاد ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز _ دانش آموخته واحد علوم و تحقیقات