برآورد تقاضای سیمان در ایران با تاکید بر مدل های پیش بینی سری زمانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی پژوهشکده امور اقتصادی

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، گرایش مالی