ارائه یک مدل عمومی برای بررسی آثار مخارج دولت بر تولید، اشتغال و درآمد خانوارها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد اقتصاد