بررسی اثرات اقتصادی یارانه بنزین بر رشد اقتصادی در ایران : یک تحلیل تجربی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران

2 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه مازندران