رتبه‌بندی شعب بورس اوراق بهادار در ایـران با استفـاده از تکنـیـک Topsis/DEA/AHP فازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

یکی از نهادهای بسیار مهم که نقش بسزایی در جذب سرمایه‌ها در راستای پیشبرد و رونق اقتصادی کشورها ایفا‌ می کند،‌ سازمان بورس اوراق بهادار است. نوشتار حاضر از طریق تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها1 و فرایند تحلیل سلسله مراتبی2 به دنبال اندازه‌گیری و مقایسه کارایی شعب بورس در ایران است. نتایج حاصل از  این پژوهش حاکی از آن است که حجم پرسنل، سرمایههای ثابت، فضا، امکانات و منابع مالی مهمترین نهادههایی هستند که بر روی کارکرد شعب بورس در سراسر کشور تأثیر می‌گذارند. از سوی دیگر حجم تبادلات اعم از خرید و فروش، کارمزدهای معاملات، حق الدرج، حق عضویت و... تشکیل دهندة ستادههای عملکردی شعب بورس هستند. درنهایت، شعب بورس منطقه‌ای کیش، کرج و خراسان بطور نسبی کاراترین و شعب بورس منطقه‌ای اردبیل، بندرعباس و سیستان و بلوچستان ناکاراترین شعب تشخیص داده شدند.
 

کلیدواژه‌ها