مطالعه تاثیر تغییر میزان سهام شناور آزاد بر بازده سهام ( بورس اوراق بهادار تهران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی