عوامل موثر بر تقاضای بیمه اموال توسط بنگاه های اقتصادی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی