بررسی تأثیر توسعه مالی بر توزیع درآمد در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

بررسی تأثیر توسعه مالی بر توزیع درآمد در ایران
 
 
دکترعلی قنبری
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه‌تربیت مدرس*
مجید آقایی
دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه‌تربیت مدرس**
مهدیه رضاقلی زاده
دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه‌تربیت مدرس***
 
 
تاریخ دریافت: 30/9/87            تاریخ پذیرش: 30/9/87                                        صفحات:29-1
 
از آن جایی که توسعه نهادها، موسسات و بازارهای مالی هر کشور می‌تواند تأثیرات معنا داری بر توزیع درآمد در آن کشور داشته باشد، در این مطالعه بر آن شدیم تا به بررسی رابطه میان توسعه مالی و نابرابری در ایران بپردازیم. بدین منظور با به کارگیری روش گشتاورهای تعمیم یافته ([1]GMM) و با استفاده از آزمون تئوری‌های موجود در این زمینه، رابطه میان توسعه مالی و نابرابری در ایران را طی دوره زمانی 1350 تا 1385 مورد آزمون و بررسی قرار داده­ایم. نتایج تجربی حاصل از این تحقیق رابطه منفی و مستقیم توسعه مالی و نابرابری درآمدی در ایران را تأیید می‌کند و شواهد کافی جهت تأیید وجود رابطه غیر خطی U معکوس بین توسعه مالی و نابرابری درآمدی در ایران وجود ندارد.
 
طبقه بندیJEL:D63,G20
 
کلید واژه‌ها:
 توسعه مالی، توزیع درآمد ، روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)* Email: dr_alighanbari@yahoo.com
** Email: majid_aghaei3@yahoo.com
*** Email: mahdieh_rezagholizadeh@yahoo.com

کلیدواژه‌ها