بررسی منحنی زیست محیطی کوزنتس برای آلودگی آب و هوا در کشورهای منتخب درحال توسعه

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی