رهیافتی نوین در تعیین میزان بهینه قرارداد بیمه سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی و رایانه دانشگاه علامه طباطبائی، تهران

2 دانشجوی دکترای آمار دانشکده علوم ریاضی و رایانه دانشگاه علامه طباطبائی، تهران

3 دانشجوی دکترای اقتصاد مالی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران

چکیده

هدف از این مقاله، تعیین میزان بهینه قرارداد بیمه سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور ابتدا در قالب یک مساله مدیریت مالی، قرارداد مدیریت ریسکی برای سهام معرفی می‌شود که زیان حاصل از ریسک را حداقل کند و در ادامه با مدلبندی ریاضی، این نتیجه حاصل میشود که جهت رسیدن به یک مدیریت کارآمد برای ریسک سهام، تنها لازم است که قراردادهای چند لایه و یا به طور معادل اختیارهای خرید اروپایی به درستی قیمتگذاری شوند. از این رو، میزان بهینه قرارداد بیمه سهام با قیمتگذاری صحیح اختیارهای خرید اروپایی تعیین می‌شود. بررسی بیشتر این موضوع با دادههای سهام منتخب بورس اوراق بهادار تهران و اجرای الگوریتم پیشنهادی  نشان میدهد میزان بهینه قرارداد بیمه سهام حاصل از این رویکرد، براساس درصدی از قیمت اولیه سهام است که تابعی از نوسان بازده سهام نیز است به طوری که با نوسان بیشتر سهام، میزان بهینه قرارداد بیمه سهام افزایش مییابد.

کلیدواژه‌ها


احمدیان، اعظم و مهران کیانوند (1394)، «تحلیل نقش بانک مرکزی در کاهش احتمال رخداد ریسک نقدینگی در شبکه بانکی کشور»، پژوهشنامه اقتصادی، 59: 93-57.

تهرانی، رضا و مجتبی تقی­پور (1387)، «معرفی روش­های بیمه سرمایه­گذاری­های مالی و امکان­سنجی فقهی کاربرد آن­ها»، مطالعات اقتصاد اسلامی، 1: 75-43.

محمدی، شاپور، رضا راعی و آرش فیض‌آباد (1387)، «محاسبه ارزش در معرض خطر پارامتریک با استفاده از مدل­های ناهمسانی واریانس شرطی در بورس اوراق بهادارتهران»، تحقیقات مالی، 25: 124-109.

 مهدوی، غدیر و ملیحه رجائی (1391)، «بررسی وجود انتخاب مساعد در بیمه بدنه اتومبیل و اثر آن بر تعیین حق بیمه در صنعت بیمه کشور ایران»، تحقیقات اقتصادی،47: 184-165.

هوشمند، محمود و پروین تشکری صالح (1387)، «نقش صنعت بیمه در کاهس ریسک سرمایه­گذاری در بازار بورس اوراق بهادار»، صنعت بیمه، 89 و90: 206-185.

Akerlof, G.A. (1970), “The Market for ‘Lemons’:Qualitative Uncertainty and the Market Mechanism”, Quarterly Journal of Economics, 84:488- 500.

Assa, H. (2015), “On Optimal Reinsurance Policy with Distortion Risk Measures and Premiums”, Insurance: Mathematics and Economics, 61: 70-75.

Assa, H. and Okhrati, R. (2018), “Designing Sound Deposit Insurances”, Journal of Computational and Applied Mathematics, 327: 226-242.

Bernard, C. and Tian, W. (2009), “Optimal Reinsurance Arrangements Under Tail Risk Measures”, The Journal of Risk and Insurance, 76: 709-725.

Bjork, T. (2009) Arbitrage Theory in Continuous Time, United Kingdom, Oxford University Press.

Black F. and Scholes, M. (1973). “The pricing of options and corporate liabilities”. Journal of Political Economy, 81(3): 637-654.

Cheung, K. C. (2010), “Optimal Reinsurance Revisited - A Geometric Approach”, Astin Bull, 40 (1): 221–239.

Cheung, K., Sung, K., Yam, S. and Yung, S. (2014), “Optimal Reinsurance under General Law-invariant Risk Measures”, Scandinavian Actuarial Journal, (1): 72–91.

Chi, Y. and K. S. Tan (2013), “Optimal Reinsurance with General Premium Principles”, Insurance: Mathematics and Economics 52 (2): 180 – 189.

Rasmussen, Jens. (1997), “Risk Management in a Dynamic Society: A Modelling Problem”, Safety science, 27.2-3: 183-213.

Zhuang, S. C., Weng, C., Tan, K. S., and Assa, H. (2016), “Marginal Indemnification Function Formulation for Optimal Reinsurance”, Insurance: Mathematics and Economics, 67: 65-76.