ا

 • اسماعیل نژاد، مجید نقش اعتبارات پرداختی سیستم بانکی و بودجه دولت در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی [دوره 5، شماره 18، 1384، صفحه 193-215]

 • اشرفی، حیدر بررسی منافع حاصل از جایگزینی گاز طبیعی فشرده به جای سوخت در بخش حمل و نقل جاده ای [دوره 5، شماره 19، 1384، صفحه 115-146]

ب

 • بخشعلی، صفی الله بررسی تطبیقی اثرات پیشرفت فنی بر روی بهره وری عوامل تولید در بخشهای صنعت و کشاورزی (بررسی موردی: ایران) [دوره 5، شماره 16، 1384، صفحه 11-35]

 • برومند جزی، شهرزاد اثر کسری بودجه و نرخ ارز بر کسری حساب جاری تراز پرداختهای خارجی ایران [دوره 5، شماره 17، 1384، صفحه 113-129]

 • بهمنش، محمدرضا طراحی مدل پیش بینی قیمت سهام شرکت های سرمایه گذاری با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (تحقیق موردی: شرکت سرمایه گذاری البرز) [دوره 5، شماره 19، 1384، صفحه 211-233]

پ

 • پورمقیم، سید جواد بررسی عوامل موثر بر سطح وصول درآمدهای مالیاتی در سیستم مالیاتی ایران [دوره 5، شماره 17، 1384، صفحه 161-187]

ت

 • تاری، فتح الله نقش اعتبارات پرداختی سیستم بانکی و بودجه دولت در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی [دوره 5، شماره 18، 1384، صفحه 193-215]

 • تاری، فتح الله بررسی تاثیر مخارج دولت و مالیاتها بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک [دوره 5، شماره 16، 1384، صفحه 153-181]

 • تقوی، مهدی بررسی ارتباط میان کسری حساب جاری با رابطه مبادله در اقتصاد ایران [دوره 5، شماره 18، 1384، صفحه 163-191]

ث

 • ثقفی، علی شناسایی و اندازه گیری نسبتهای مالی و متغیرهای اقتصادی بنیادی موثر بر سلامت و ثبات نظام بانکی در ایران [دوره 5، شماره 17، 1384، صفحه 65-111]

ج

 • جعفری صمیمی، احمد بررسی اثرات اقتصادی یارانه بنزین بر رشد اقتصادی در ایران : یک تحلیل تجربی [دوره 5، شماره 19، 1384، صفحه 11-44]

 • جوادی، مریم بررسی عوامل موثر بر سهم هزینه خرید خودرو سواری نو در سبد هزینه ای خانوار شهری [دوره 5، شماره 17، 1384، صفحه 237-263]

ح

خ

 • ختایی، محمود اثر نرخ سود تسهیلات سیستم بانکی بر سرمایه گذاری در اقتصاد ایران [دوره 5، شماره 18، 1384، صفحه 217-235]

 • خلیلی عراقی، مریم مدیریت ریسک اعتباری با به کارگیری مدلهای تصمیم گیری [دوره 5، شماره 16، 1384، صفحه 183-211]

د

 • داروغه، جمشید سرمایه گذاری در شرایط نااطمینانی (مطالعه موردی اقتصاد ایران) [دوره 5، شماره 18، 1384، صفحه 49-80]

 • دژپسند، فرهاد عوامل موثر بر رشد اقتصادی ایران [دوره 5، شماره 18، 1384، صفحه 13-47]

 • دیواندری، علی مدلسازی تغییرات استراتژیک در صنعت بانکداری [دوره 5، شماره 19، 1384، صفحه 147-180]

ر

 • رجبی، مصطفی اثرات بلندمدت آزادسازی تجاری بر ساختار بودجه دولت روش کنترل بهینه [دوره 5، شماره 17، 1384، صفحه 131-160]

 • رنجبرکی، علی بررسی رابطه بلندمدت بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران [دوره 5، شماره 18، 1384، صفحه 113-137]

 • رهنما رودپشتی، فریدون تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازده سهام شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 17، 1384، صفحه 209-236]

س

 • ستاری، رسول بررسی تاثیر مخارج دولت و مالیاتها بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک [دوره 5، شماره 16، 1384، صفحه 153-181]

 • سیدنورانی، سید محمدرضا بررسی عوامل موثر بر سهم هزینه خرید خودرو سواری نو در سبد هزینه ای خانوار شهری [دوره 5، شماره 17، 1384، صفحه 237-263]

 • سعدی، محمدرضا اثرات سیاست های کلان اقتصادی در تجهیز منابع داخلی برای سرمایه گذاری در ایران [دوره 5، شماره 19، 1384، صفحه 235-262]

 • سیف، ولی ا... شناسایی و اندازه گیری نسبتهای مالی و متغیرهای اقتصادی بنیادی موثر بر سلامت و ثبات نظام بانکی در ایران [دوره 5، شماره 17، 1384، صفحه 65-111]

 • سیفی پور، رویا اثر نرخ سود تسهیلات سیستم بانکی بر سرمایه گذاری در اقتصاد ایران [دوره 5، شماره 18، 1384، صفحه 217-235]

 • سلیمانی، پارسا بر آورد ظرفیت مالیاتی استان مازندران [دوره 5، شماره 18، 1384، صفحه 139-162]

 • سیم بر، فرشید تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازده سهام شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 17، 1384، صفحه 209-236]

ش

 • شاکری، عباس تحلیلی نظری در مورد نظام قیمتها [دوره 5، شماره 17، 1384، صفحه 11-38]

 • شیرین بخش، شمس الله اثرات سیاست پولی بر سرمایه گذاری و اشتغال [دوره 5، شماره 19، 1384، صفحه 263-273]

 • شیرین بخش، شمس الله بررسی ارتباط تقاضای پول با عوامل موثر بر آن: رهیافت آزمون کرانه ها [دوره 5، شماره 16، 1384، صفحه 133-152]

 • شقاقی شهری، وحید عوامل موثر بر نرخ ارز واقعی در ایران (رهیافت خودرگرسیون برداری) [دوره 5، شماره 16، 1384، صفحه 37-76]

ص

 • صباغ کرمانی، مجید عوامل موثر بر نرخ ارز واقعی در ایران (رهیافت خودرگرسیون برداری) [دوره 5، شماره 16، 1384، صفحه 37-76]

ض

 • ضیائی بیگدلی، محمدتقی بررسی اثرات تورم بر کسری بودجه از لحاظ درآمد و مخارج دولت در اقتصاد ایران [دوره 5، شماره 18، 1384، صفحه 81-111]

ط

 • طیب نیا، علی بررسی استقرار مالیات بر ارزش افزوده در ایران در تطبیقی بین المللی [دوره 5، شماره 16، 1384، صفحه 213-241]

 • طوطیان، صدیقه تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازده سهام شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 17، 1384، صفحه 209-236]

ع

 • عاقلی کهنه شهری، لطفعلی تخمین تابع سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منتخب اسلامی [دوره 5، شماره 17، 1384، صفحه 189-207]

 • عثنی عشری، ابوالقاسم بررسی اثرات اقتصادی یارانه بنزین بر رشد اقتصادی در ایران : یک تحلیل تجربی [دوره 5، شماره 19، 1384، صفحه 11-44]

 • عرب مازار، عباس اریب انتخاب نمونه در مدل های سطح زندگی [دوره 5، شماره 19، 1384، صفحه 81-113]

 • علیرضایی، محمدرضا ارزیابی کارایی شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به کمک مدلهای محک زنی راضی تحلیل پوششی داده ها [دوره 5، شماره 16، 1384، صفحه 77-100]

ف

 • فرزین، اکرم برآورد تقاضای سیمان در ایران با تاکید بر مدل های پیش بینی سری زمانی [دوره 5، شماره 19، 1384، صفحه 181-210]

 • فولادی، معصومه ارائه یک مدل عمومی برای بررسی آثار مخارج دولت بر تولید، اشتغال و درآمد خانوارها [دوره 5، شماره 19، 1384، صفحه 45-79]

ق

 • قائی، نسرین ارزیابی کارایی شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به کمک مدلهای محک زنی راضی تحلیل پوششی داده ها [دوره 5، شماره 16، 1384، صفحه 77-100]

ک

 • کهرام، آزادمهر بررسی ارتباط میان کسری حساب جاری با رابطه مبادله در اقتصاد ایران [دوره 5، شماره 18، 1384، صفحه 163-191]

 • کهرام، آزادمهر اثر کسری بودجه و نرخ ارز بر کسری حساب جاری تراز پرداختهای خارجی ایران [دوره 5، شماره 17، 1384، صفحه 113-129]

م

 • مجتهد، احمد بررسی تطبیقی اثرات پیشرفت فنی بر روی بهره وری عوامل تولید در بخشهای صنعت و کشاورزی (بررسی موردی: ایران) [دوره 5، شماره 16، 1384، صفحه 11-35]

 • محمدی، تیمور سرمایه گذاری در شرایط نااطمینانی (مطالعه موردی اقتصاد ایران) [دوره 5، شماره 18، 1384، صفحه 49-80]

 • محنت فر، یوسف بررسی اثرات اقتصادی یارانه بنزین بر رشد اقتصادی در ایران : یک تحلیل تجربی [دوره 5، شماره 19، 1384، صفحه 11-44]

 • مقصودی، نصراله بررسی اثرات تورم بر کسری بودجه از لحاظ درآمد و مخارج دولت در اقتصاد ایران [دوره 5، شماره 18، 1384، صفحه 81-111]

 • منجذب، محمدرضا بر آورد ظرفیت مالیاتی استان مازندران [دوره 5، شماره 18، 1384، صفحه 139-162]

 • مهدوی، غلامحسین طراحی مدل پیش بینی قیمت سهام شرکت های سرمایه گذاری با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (تحقیق موردی: شرکت سرمایه گذاری البرز) [دوره 5، شماره 19، 1384، صفحه 211-233]

 • مهدوی عادلی، محمد حسین بررسی رابطه بلندمدت بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران [دوره 5، شماره 18، 1384، صفحه 113-137]

 • موسوی، میرحسین بررسی عوامل موثر بر سطح وصول درآمدهای مالیاتی در سیستم مالیاتی ایران [دوره 5، شماره 17، 1384، صفحه 161-187]

ن

 • نادران، الیاس ارائه یک مدل عمومی برای بررسی آثار مخارج دولت بر تولید، اشتغال و درآمد خانوارها [دوره 5، شماره 19، 1384، صفحه 45-79]

 • نعمت پور، معصومه بررسی عوامل موثر بر سطح وصول درآمدهای مالیاتی در سیستم مالیاتی ایران [دوره 5، شماره 17، 1384، صفحه 161-187]

 • نیکومرام، هاشم ارزیابی کارایی شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به کمک مدلهای محک زنی راضی تحلیل پوششی داده ها [دوره 5، شماره 16، 1384، صفحه 77-100]

ه

 • هیبتی، فرشاد برآورد تقاضای سیمان در ایران با تاکید بر مدل های پیش بینی سری زمانی [دوره 5، شماره 19، 1384، صفحه 181-210]

 • هزار جریبی، جعفر بررسی نقش کارآفرینی در ایجاد فرصتهای اقتصادی [دوره 5، شماره 18، 1384، صفحه 237-267]

 • همتی، عبدالناصر بررسی منافع حاصل از جایگزینی گاز طبیعی فشرده به جای سوخت در بخش حمل و نقل جاده ای [دوره 5، شماره 19، 1384، صفحه 115-146]

ی

 • یاوری، کاظم ویژگی های نظام های ارزی: رویکرد سنتی و جدید [دوره 5، شماره 16، 1384، صفحه 101-131]

 • یزدان پناه، محسن بررسی استقرار مالیات بر ارزش افزوده در ایران در تطبیقی بین المللی [دوره 5، شماره 16، 1384، صفحه 213-241]

login