تاریخ‌های بحران بانکی و زیان‌های تولید پس از بحران

سید صالح اکبرموسوی؛ بهزاد سلمانی

دوره 21، شماره 82 ، مهر 1400، ، صفحه 129-161

http://dx.doi.org/10.22054/joer.2022.65183.1023

چکیده
    هدف مطالعه حاضر، تعیین تاریخ بحران‌های بانکی برای چهار گروه مختلف از کشورها و همچنین محاسبه چهار نوع زیان در تولید ناخالص داخلی کشورها در سال وقوع بحـران بانکی و سه سال بعد از آن، طی دوره زمانی 2019-1980 است. در گام اول تحقیق برای تاریخ‌گذاری بحران بانکی از رویکرد شاخص فشار بازار پول استفاده شد. سپس در گام دوم با استخراج روندهای مختلف ...  بیشتر

شناسایی عوامل مؤثر در بروز بحران بانکی در اقتصاد ایران

سعید مشیری؛ محمد نادعلی

دوره 13، شماره 48 ، فروردین 1392، ، صفحه 1-27

چکیده
  ساختار نظام بانکی در اقتصاد ایران طی سه دهه اخیر دارای نوسانات زیادی بوده است. شبکه بانکی در قبل از انقلاب، دارای ساختار مدیریتی دولتی و خصوصی بود و پس از انقلاب، تمام بانک‌های کشور ملی شدند و در مالکیت دولت درآمدند، در سال‌های اخیر دوباره مدیریت بانک‌های کشور به صورت دولتی و خصوصی درآمده است. اگرچه بحران‌های بانکی مانند هجوم بانکی ...  بیشتر