اثر سرریزهای تجارت و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای اوپک با رویکرد اقتصادسنجی تابلویی فضایی

عبدالمجید جلایی؛ مهناز علی بیگی

دوره 21، شماره 82 ، مهر 1400، ، صفحه 197-233

https://doi.org/10.22054/joer.2022.59729.959

چکیده
     گذر زمان و حرکت به سمت جهانی شدن موجب تحول ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شده و عوامل جمعیت‌شناختی و افزایش سطح آگاهی باعث حرکت افراد و اقتصاد از اقتصاد سنتی به اقتصاد مدرن و صنعتی شده است. هدف این مطالعه، بررسی اثر تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب اوپک، همگرایی و مدل جاذبه است. برای این منظور، ...  بیشتر

بررسی تاثیر توسعه مالی بر فرار مالیاتی در ایران

طیبه چمن؛ پریسا مهاجری؛ علی عرب مازار یزدی

دوره 19، شماره 72 ، فروردین 1398، ، صفحه 105-139

https://doi.org/10.22054/joer.2019.10156

چکیده
  در این مقاله، الگویی برای شناسایی عوامل موثر بر فرار مالیاتی ایران با تاکید بر توسعه مالی طی دوره زمانی 1357 تا 1393 معرفی و برآورد شده است. جهت تخمین مدل از روش خود توضیح با وقفه‌های گسترده (ARDL) استفاده شده است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که نخست رابطه بلندمدتی میان فرار مالیاتی با متغیرهای توضیحی (توسعه مالی، نرخ باسوادی، اندازه دولت ...  بیشتر

بررسی تطبیقی اثر کارایی و جبرانی باز بودن اقتصاد بر اندازه دولت در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی

منیره رفعت؛ مصطفی عمادزاده؛ زهرا قندهاری علویجه

دوره 18، شماره 70 ، مهر 1397، ، صفحه 151-184

https://doi.org/10.22054/joer.2018.9563

چکیده
  جهانی شدن و به دنبال آن بازشدن اقتصادها از یک طرف با افزایش ریسک های خارجی، حضور و دخالت دولت‌ها را جهت حمایت از اقتصاد داخلی افزایش داده‌اند و از طرف دیگر، با ادغام بیشتر بازارها در سطح جهانی و تقویت و ایجاد رقابت در بخش خصوصی، زمینه حضور دولت در اقتصاد را کمرنگ‌تر می‌سازد. در این مقاله، رابطه بین اندازه دولت و باز بودن اقتصاد در ...  بیشتر

الزامات بکارگیری ابزار سلف جهت بهبود نااطمینانی بازار ارز با رویکرد نرخ حقیقی

حسین باستانزاد؛ پدرام داودی

دوره 16، شماره 63 ، دی 1395، ، صفحه 61-98

https://doi.org/10.22054/joer.2017.7584

چکیده
  نوسانات نرخ حقیقی ارز ‌باید سازگار با روند تغییرات مولفه‌های ساختاری اقتصاد کلان از قبیل رابطه مبادله، درجه باز بودن اقتصاد، اندازه دولت، نسبت بهره‌وری داخلی به شرکای خارجی و نیز خالص ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی باشد. هدف از این مطالعه، بررسی واکنش نرخ ارز به متغیرهای ساختاری و سازگاری آن با مبانی نظری بوده است. بر اساس نتایج ...  بیشتر

ارایه و آزمون الگویی جدید برای تبیین اندازه دولت

فرشته محمدیان؛ حمید آماده؛ عباس شاکری

دوره 13، شماره 49 ، تیر 1392، ، صفحه 117-150

چکیده
  هدف این مقاله تبیین علل تفاوت در اندازه دولت‌ها و رشد اندازه آنها طی زمان است. برای این منظور نظریه‌های اندازه دولت در سه دسته نظریه‌های طرف تقاضا، نظریه‌های طرف عرضه و سایر نظریه‌ها تقسیم شده و به صورت مقایسه‌ای مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. سپس، با ارایه یک الگوی مفهومی و برآورد تجربی آن برای 103 کشور منتخب و گروه کشور‌های مختلف ...  بیشتر

بررسی رابطه میان باز بودن اقتصاد و اندازه دولت

رضا اکبریان؛ محمدرضا کارکن

دوره 13، شماره 48 ، فروردین 1392، ، صفحه 79-107

چکیده
  با مباحث مربوط به جهانی شدن و پرسش­هایی که در مورد تأثیرجهانی شدن بر اندازه دولت مطرح شده است، فرضیه‌های کارایی و جبرانی دو فرضیه متفاوتی هستند که در عصر جهانی شدن مطرح می‌شوند. فرضیه جبرانی حضور دولت را در اقتصاد برای کاهش ریسک‌های جهانی شدن لازم می‌داند و فرضیه کارایی به حضور کم‌رنگ‌تر دولت و تنها به مهیا کردن شرایط لازم برای ...  بیشتر