بررسی روشهای پیشرفته ارزیابی، تحلیل ریسک و تحلیل تورم در پروژه‌های

امید پورحیدری؛ اسماعیل اخلاقی یزدی‌نژاد

دوره 9، شماره 35 ، دی 1388، ، صفحه 37-56

چکیده
  این مطالعه به بررسی میزان استفاده و اثربخشی هر یک از روشهای ارزیابی پیشرفته، تحلیل ریسک و تحلیل تورم در رابطه با پروژه‌های بلندمدت در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1385 پرداخته است. در این مطالعه برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش نامه کتبی که قابلیت اعتماد و اعتبار آن تأیید شده، استفاده شده است .نتایج آزمون فرضیات تحقیق نشان دادکه مدیران ...  بیشتر

ارزیابی قدرت الگوهای مختلف اقتصادسنجی برای پیش‌بینی قیمت گندم

رضا مقدسی؛ بیتا رحیمی بدر

دوره 9، شماره 35 ، دی 1388، ، صفحه 239-263

چکیده
  گندم به عنوان یکی از محصولات اساسی کشاورزی سلاحی کارآمد در مناسبات سیاسی و جهانی است که روز به روز بر اهمیت راهبردی آن افزوده می‌شود. در این نوشتار با توجه به رسالت بسیار سنگین تأمین امنیت غذایی و خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی از جمله گندم در سند ملی توسعه بخش کشاورزی در برنامه چهارم و نقش انکار ناپذیر قیمت در این مورد، ضمن ...  بیشتر

ارزیابی عوامل مؤثر بر همزمانی چرخه‌های تجاری در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC)

فرزاد کریمی؛ حسین پیراسته؛ سید کمیل طیبی

دوره 9، شماره 35 ، دی 1388، ، صفحه 265-288

چکیده
  تاریخ دریافت: 6/12/86 تاریخ پذیرش: 19/12/86   نظریه‌های جدید در عرصه تجارت بین‌المللی بر این نکته تأکید دارند که افزایش شدت تجارت بین کشورها و حرکت به سمت یکپارچگی تجاری، بر همزمانی چرخه‌های تجاری آنها تأثیرگذار است. هدف اصلی مقاله حاضر، ارزیابی عمدة عوامل مؤثر بر همزمانی چرخه‌های تجاری کشورهای اسلامی با تأکید بر شاخص یکپارچگی تجاری ...  بیشتر

ارزیابی نسبی شرکتهای مشابه با توجه به معیارهای مالی به روش DEA (مطالعه موردی شرکتهای قطعه‌ساز خودرو)

احمد ماکوئی؛ سید جعفر سجادی؛ پگاه پشین

دوره 8، شماره 29 ، تیر 1387، ، صفحه 227-251

چکیده
  این مقاله روش غیرپارامتری آنالیز پوششی داده (DEA) را جهت ارزیابی و رتبه‌بندی عملکرد شرکتهایی با فعالیت مشابه بر اساس معیارهای مالی پیشنهاد می‌دهد. جهت کاربرد تجربی این مدل‌ها، عملکرد 29 شرکت قطعه ساز خودرو در سالهای 82-80 بررسی گردید. سپس نتایج این روش با یک روش بدون ورودی DEA که با بکارگیری تعدادی ازنسبتهای مالی به عنوان خروجی و بدون بکارگیری ...  بیشتر

ارزیابی توانمندی مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و ارائه مدل مناسب ارزیابی

اعظم سلیمانی؛ هاشم نیکومرام

دوره 8، شماره 29 ، تیر 1387، ، صفحه 253-279

چکیده
  این تحقیق به دنبال درجه‌بندی و رتبه‌بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای توانایی نسبی تداوم فعالیت (توانمندی مالی) بر اساس مدل زاوگین است. برای این امر، یک نمونه سی تایی شرکتهای ورشکسته (شرکتهایی که دارای زیان انباشته‌ای بیش از 50% سرمایه می‌باشند) و یک نمونه سی تایی از شرکتهای غیرورشکسته در دو مرحله انتخاب ...  بیشتر

ارزیابی تأثیر بکارگیری توأمان متغیرهای ارزشیابی نسبی برای تعیین روند سودهای پیش‌بینی نشده

فرشاد هیبتی؛ افسانه توانگر

دوره 7، شماره 26 ، مهر 1386، ، صفحه 349-390

چکیده
  محققین، برای استفاده از متغیرهای ارزشیابی و شناخت قدرت تبیین آنها در پیش‌بینی رفتار سود باقیمانده یا پیش‌بینی نشده، اغلب از یک نسبت در طبقه بندی شرکتها به دو گروه رشدی و ارزشی بر پایه نسبتP/B  و یا P/E آنها استفاده کرده اند و در ایران نیز ارزشیابی‌ها و قیمتگذاریهای سهام بر پایه نسبت‌های P/E وگاهاً P/B بطور مجزا صورت گرفته ...  بیشتر

بررسی عملکرد اقتصادی تعاونی‌های فرآوری شیر

حمید آماده؛ محمد آسیایی؛ مجید کوپاهی

دوره 7، شماره 24 ، فروردین 1386، ، صفحه 187-209

چکیده
  در مطالعات مربوط به تعاونی‌ها، الگوهای متفاوت تعاون، کمتر مورد توجه قرارمی‌گیرد. در مورد تعاونی‌ها، سابقه تئوریکی قوی وجود داردکه نشان می‌دهد چنانچه جامعه بخواهد از منافع فراوان تعاون در صنایع فرآوری و بازاریابی محصولات کشاورزی بهره‌مند شود، تعاونی‌ها بایستی از رفتار حداکثرسازی سود اجتناب ورزیده و هدف حداکثرسازی رفاه را نیز ...  بیشتر