عوامل موثر بر انتشار تجارت الکترونیکی در ایران

سیده فاطمه چاوشی؛ محمود محمودزاده؛ صالح قویدل دوستکوئی

دوره 19، شماره 74 ، مهر 1398، ، صفحه 201-230

https://doi.org/10.22054/joer.2019.11250

چکیده
  هدف این مقاله، بررسی و شناسایی عوامل موثر بر انتشار تجارت الکترونیکی در ایران با تحلیل بین استانی است که در قالب مدل رگرسیون داده‌های تلفیقی در دوره زمانی 1392 تا 1395 و در 30 استان کشور انجام شده است. نتایج نشان داد حدود 5 درصد تولید ناخالص داخلی ایران را مبادلات تجارت الکترونیکی تشکیل می‌دهد. مهم‌ترین عوامل در انتشار تجارت الکترونیکی ...  بیشتر