تاثیر نوسانات بازارهای مالی جهانی بر بازار نفت با تاکید بر بحران مالی 2008

عباس شاکری؛ تیمور محمدی؛ محمد جعفری

دوره 19، شماره 74 ، مهر 1398، ، صفحه 1-38

https://doi.org/10.22054/joer.2019.11245

چکیده
  اهمیت بازار نفت و تاثیر آن بر رشد اقتصادی کشورهای صادر‌کننده و مصرف‌کننده موجب شده تا عوامل موثر بر آن، طی مطالعات مختلف مورد بررسی قرار گیرد. بازار مالی و اجزای آن در بازار سنتی نفت نفوذ کرده و موجب تشکیل بورس‌های نفتی شده، از این رو، اهمیت بازارهای مالی نه به‌عنوان یک متغیر برون‌زا، بلکه به صورت یک متغیر درون‌زا در بازار نفت، ...  بیشتر