بررسی وضعیت فقر در مناطق شهری استان کرمان و مقایسه آن با کل کشور

پونه افتخاریان؛ مصطفی سلیمی فر

دوره 14، شماره 54 ، مهر 1393، ، صفحه 213-238

چکیده
  نخستین گام در مسیر برنامه‌ریزی مبارزه با فقر و کاهش نابرابری در راستای سیاست‌گذاری در زمینه توسعه، شناخت صحیح و آگاهی از وضعیت فقر است. با توجه به این موضوع، این مقاله به تعیین خط فقر و بررسی وضعیت فقر نسبی در مناطق شهری استان کرمان طی سال‌های 1391-1385 و مقایسه آن با کل کشور برمبنای 50 درصد و 66 درصد میانگین و میانه متوسط مخارج دهک‌های ...  بیشتر