نقش تجارت بین‌الملل در رابطه‌ بین درآمد و کیفیت محیط‌ زیست

سعید مشیری؛ آرین دانشمند؛ بهار نیازی

دوره 20، شماره 79 ، دی 1399، ، صفحه 11-51

https://doi.org/10.22054/joer.2021.50240.844

چکیده
   تجارت بین‌الملل علاوه بر اثر مستقیمی که بر محیط‌زیست دارد بر رشد اقتصادی کشورها نیز تاثیرگذار است. بنابراین، بررسی نقش تجارت در رابطه بین رشد اقتصادی و محیط‌زیست (فرضیه منحنی محیط‌زیستی کوزنتس) از اهمیت بسزایی برخوردار است. از این رو، مقاله حاضر به نقش احتمالی تجارت در تغییر موقعیت و شکل منحنی محیط‌زیستی کوزنتس می‌پردازد. در ...  بیشتر