پیچیدگی اقتصادی و مصرف انرژی فسیلی: تحلیل تجربی بر پایه داده‌های استان‌های ایران

رضا سعیدی؛ شهریار نصابیان؛ رضا مقدسی؛ مرجان دامنکشیده

دوره 22، شماره 85 ، تیر 1401، ، صفحه 155-188

https://doi.org/10.22054/joer.2023.70035.1092

چکیده
   پیچیدگی اقتصادی به انباشت توانمندی‌های مولد در یک اقتصاد اطلاق می­شود. با تسریع انباشت این توانمندی‌ها، ظرفیت اختراع و جذب تکنولوژی‌های جدید را افزایش می‌یابد. در مراحل آغازین توسعه اقتصادی، اغلب کشورها تکنولوژی‌های انرژی‌بر را جذب می­کنند؛ عاملی که منجر به افزایش مصرف انرژی فسیلی خواهد شد. با افزایش درجه پیچیدگی اقتصادی ...  بیشتر