عدم تقارن تاثیرگذاری تکانه‌های پولی در دوره‌های فراوانی و کمبود درآمدهای نفتی: مطالعه موردی ایران

محمدامین صادق زاده؛ سید احمدرضا جلالی نائینی؛ ناصر خیابانی؛ محمد امین نادریان

دوره 20، شماره 78 ، مهر 1399، ، صفحه 63-103

https://doi.org/10.22054/joer.2020.12361

چکیده
  در اقتصادهای در حال توسعه و صادرکننده نفت مانند ایران دو عامل محدودیت دسترسی به بازارهای مالی داخلی و بین‌المللی و شیوه تامین کسری بودجه که در دوره‌های رکود و رونق با توجه به جریان منابع ارزی حاصل از صادرات نفت تغییر می‌کنند در محیط سلطه بودجه‌ای، باعث می‌شود تا تکانه‌های پولی در دوره‌های رونق و رکود تاثیر نامتقارنی بر شکاف تولید ...  بیشتر