توسعه فناوری در کشورهای در حال توسعه

سیدمحسن معصوم زاده

دوره 2، شماره 7 ، دی 1381، ، صفحه 125-143

چکیده
  برخی از کشورهای در حال توسعه نشان داده اند که می توانند با تسلط بر تکنولوژی وارداتی، خود را از حلقه تنگ وابستگی برهانند و توسعه صنعتی را برای کشور خود به ارمغان آورند. در دهه 1970 مطالعات فراوانی درباره پروسه توسعه تکنولوژی در این کشورها انجام شد. مدل های ارایه شده در این دوره بیشتر شیوه یادگیری تکنولوژیک و تطبیق تکنولوژی های وارداتی ...  بیشتر