تاثیر سیاست های عرضه پول بر سرمایه گذاری در بخش های اصلی اقتصاد ایران

سیداحمد غروی نخجوانی

دوره 2، شماره 7 ، دی 1381، ، صفحه 67-94

چکیده
  اهمیت سرمایه گذاری در فرایند توسعه اقتصادی، نگارنده را بر آن داشته است که نگاه به افت و خیزهای سرمایه گذاری و نقاط تمرکز آن در کشور، به اثربخشی سیاست های عرضه پول بر سرمایه گذاری ها در ایران بپردازد. در این نوشتار، ابتدا روند سرمایه گذاری ها در کشور مورد توجه قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده که رکورد سرمایه گذاری ها تا آنجایی پیش رفته ...  بیشتر