ارزیابی آثار توسعه نظام مالی بر تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی

فرشاد هیبتی؛ نازی محمدزاده اصل

دوره 4، شماره 15 ، دی 1383، ، صفحه 197-238

چکیده
  واقعیتهای آماری نشان می دهد که ایران به عنوان کشوری در حال توسعه از عملکرد مناسبی در دستیابی به نرخ مطلوبی از تشکیل پس انداز و سرمایه گذاری در مقایسه با معیارهای جهانی برخوردار نبوده است. عواملی مانند سطح درآمد و توزیع آن، ساختار سنی جمعیت، ریسکهای سیاسی و اقتصادی و تغییر در سیاستگذاریها و رویه های قانونی، سبب می شوند سرمایه گذاران ...  بیشتر