ارزیابی عملکرد بانکها از طرح تا عمل

فرهاد ریاضت

دوره 2، شماره 5 ، تیر 1381، ، صفحه 135-168

چکیده
  مقاله حاضر وضعیت عمومی بانک ها را از نظر عملکرد، تحت عنوان « ارزیابی عملکرد بانک ها از طرح تا عمل » مورد برسی  قرار می دهد. در این مقاله  به مقایسه و انطباق میان شاخص های کار بانک ها با استاندارد های جهانی و نیز ارتقاء و بهبود سطح کار و سیاست های بانکداری نوین در کشور اشاره می شود. مزایایی که ارزیابی عملکرد بانک ها همچنین میزان ...  بیشتر