سیاست گذاری صنعتی منطقه ای، از طریق شناخت توانمندی ها (مطالعه موردی: استان فارس)

فتح الله تاری؛ فرانک جلیلیان

دوره 2، شماره 4 ، فروردین 1381، ، صفحه 201-222

چکیده
  سیاست گذاری صنعتی منطقه ای موضوعی است؛ که با وجود تغییر و تحول در نظام اجرایی آن طی دهه های مختلف گذشته، هنوز هم به عنوان مبنای شناخت توانمندی ها و اتخاذ استراتژی توسعه هماهنگ با آن، امری ضروری است. روش های مختلفی برای شناخت این توانمدی ها وجود دارد؛ که یکی از آنها روش تاکسونومی است. در این تحقیق، با در نظر گرفتن استان فارس به عنوان یکی ...  بیشتر