تاثیر برنامه چهارم (51 - 1347) نظام قدیم بر وضعیت اشتغال

علی اصغر اسفندیاری

دوره 2، شماره 4 ، فروردین 1381، ، صفحه 69-98

چکیده
  این مطالعه کوششی  منتقدانه در جهت آزمودن و ارزیابی  تاثیرات همه جانبه برنامه توسعه چهارم در ایران بر وضعیت اشتغال است. نخست به طور خلاصه تصویری گویا از تاریخچه برنامه ریزی توسعه در ایران، توأم با تبیین از وضعیت اشتغال و موقعیت نیروی کار، قبل از ابتکار برنامه ریزی، ترسیم گردیده است. سپس تفاسیری در مورد اشتغال و راهبرد های برنامه ...  بیشتر