بررسی و تحلیل نظام برنامه ریزی نیروی انسانی در سیستم بانکی کشور

سید جلیل لاجوردی

دوره 1، شماره 3 ، دی 1380، ، صفحه 207-216

چکیده
  مسئله تغییرات کمی و کیفی نیروی انسانی، در سطوح مختلف سازمانی برای پیشبرد برنامه ریزی دقیق جهت استفاده مناسب تر از نیروی انسانی، حرکت و گردش نیروی انسانی در چارچوب سازمانی، مسائل آموزشی نیروی انسانی، فرایند بهسازی و برنامه ریزی و اتخاذ استراتژی های سازمانی  مناسب، مطالب این مقاله را تشکیل می دهد. همچنین توجه به تنگناها و برآورد ...  بیشتر