تثبیت، تقویت یا تضعیف ریال (موضوعی همواره قابل بحث)

محمود ختائی

دوره 1، شماره 3 ، دی 1380، ، صفحه 117-128

چکیده
  استفاده نابجا از مفاهیم بسیار شناخته شده اقتصاد در زمینه ارزش ریال در محافل دانشگاهی و سیاسی اقتصاد ایران بکرات مشاهده می شود. این موضوع  هزینه های سنگینی را به اقتصاد تحمیل کرده است. از این رو علیرغم روشن بودن موضوع، توضیح چند نکته پایه ای مفید و ضروری به نظر می رسد. در این مقاله، ابتدا تفاوت میان ارزش اسمی  و حقیقی و نیز ارزش داخلی ...  بیشتر