اثر تسهیلات اعطایی بانک ها بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت در ایران

رویا سیفی پور

دوره 1، شماره 3 ، دی 1380، ، صفحه 43-70

چکیده
  تأمین مالی یکی از عمده مسائلی است که تولیدکنندگان و سرمایه گذاران با آن مواجه هستند و سیستم بانکی نیز می تواند نقش موثری در زمینه تأمین نقدینگی کوتاه مدت بنگاه های تولیدی ایفاء کنند. بنابر این، در این مقاله به برسی اثر اعتبارات اعطایی بانک ها بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت در ایران پرداخته می شود .  برای آزمون تجربی از مدل خود همبستگی ...  بیشتر