بررسی عوامل موثر بر صادرات فرش

ندا فرحبخش

دوره 2، شماره 4 ، فروردین 1381، ، صفحه 223-336

چکیده
  این مقاله به برسی عوامل موثر بر صادرات فرش می پردازد. بدین منظور عوامل مرتبط با صادرات فرش؛ یعنی تولید فرش، قیمت فرش و فروش شوک های طرف عرضه ( پیمان ارزی) در نظر گرفته شده و اثر آنها بر صادرات فرش برسی شده است. نتایج؛ حاکی از این است که در طی دوره مورد برسی 1378_1350 تمامی متغیر های فوق بر صادرات فرش، تاثیر مثبتی بر جا می گذارند؛ به خصوص قیمت ...  بیشتر