یارانه ها و خطاهای نوع اول و دوم

جمشید پژویان؛ نارسیس امین رشتی

دوره 2، شماره 4 ، فروردین 1381، ، صفحه 13-36

چکیده
  مقاله حاضر، نگاهی دارد به نظرات کلاسیک، در مورد نقش دولت در ایجاد محیط  امن به منظور حمایت از اقشار مختلف، وجود یک سیستم تامین اجتماعی فراگیر در هر جامعه.  این نوشتار به این مسئله اشاره دارد، که یک سیستم کارآمد حمایتی نیازمند آن است ؛ که هدفمند باشد. زیرا از این طریق می تواند، از سویی، به توزیع بهتر درآمد و از سوی دیگر، به کاهش هزینه ...  بیشتر