آزاد سازی خدمات در کشورهای در حال توسعه

شکوه سادات سید علی اکبر

دوره 2، شماره 4 ، فروردین 1381، ، صفحه 143-164

چکیده
  خدمات مبتنی بر دانش و تکنولوژی، اکنون به نقطه ای رسیده است که توسط خدمات؛ نه تنها به عنوان اثر و نتیجه توسعه، بلکه به عنوان پیش شرط رشد اقتصادی مطرح گردیده است. بسیاری از خدمات که در گذشته غیر قابل مبادله بودند، اکنون توسط رشد تکنولوژی اطلاعات و گسترش شبکه اینترنت به فعالیت های قابل مبادله تبدیل شده اند. کشور های در حال توسعه، به منظور ...  بیشتر