تعادل عمومی

الهام میرتهامی

دوره 2، شماره 4 ، فروردین 1381، ، صفحه 255-259

چکیده
  مطالعه اقتصاد به واسطه سه روش و تفکر اقتصادی امکان پذیر می شود : به دیدگاه های اقتصاد خرد و اقتصاد کلان و همچنین تعادل عمومی. اقتصاد خرد رفتار اقتصادی خود فرد در جامعه را با در نظر گرفتن خواست ها و محدودیت های موجود برسی می کند. در این نگرش از بیان مسئله اصلی؛ یعنی رابطه میان افراد، پرهیز می شود، اگرچه این مهم نقطه شروع مناسبی برای چنین ...  بیشتر

سیاست تثبیت نرخ ارز در کشورهای در حال توسعه

الهام میرتهامی

دوره 1، شماره 3 ، دی 1380، ، صفحه 179-194

چکیده
  در این مقاله نظریه های جدید پیرامون انتخاب نظام مناسب نرخ ارز، سیاست تثبیت برسی می شود. با توجه به نظریه های موجود در این زمینه این نتیجه حاصل می شود که انتخاب سیاست تثبیت در یک کشور می تواند نسبت به دیگر عوامل مانند رشد پولی در کاهش انتظارات تورمی  موثر واقع شود، در صورتی که با افزایش شفافیت یا قابلیت کنترل سیاست پولی همراه شود. البته ...  بیشتر