مالیات بر ارزش افزوده در کشور ترکیه

رویا طباطبائی یزدی

دوره 1، شماره 1 ، تیر 1380، ، صفحه 35-46

چکیده
  برای کسب شناخت دقیقتری از سیستم مالیات بر ارزش افزوده در شکور ترکیه، لازم است تا شناخت مختصری از سیستم مالیاتی در ترکیه به دست آوریم به این دلیل در قسمت اول مقاله، به اجمال به سیستم مالیاتی در ترکیه پرداخته می شود و در قسمت دوم به بیان خصوصیات عمده مالیات بر ارزش افزوده که در کشورهای OECD تجربه شده است، پرداخته خواهد شد و در قسمت ...  بیشتر