چگونگی‌توزیع ‌تابعی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌درآمد در اقتصاد متعارف ونظرات شهیدصدر

احیاء عیوضی

دوره 19، شماره 72 ، فروردین 1398، ، صفحه 237-263

https://doi.org/10.22054/joer.2019.10160

چکیده
  در اقتصاد متعارف یکی از مسائلی که در آن صورت مساله‌ای به دلیل حل نشدن پاک و صورت  مسالهی جدیدی عنوان شده است، مساله‌ توزیع است. ابتدا «توزیع تابعی درآمد» که مبتنی بر تعیین میزان سهم بری عوامل تولید(در سطح خرد) است مطرح بود، سپس به دلیل عدم دریافت پاسخ مناسب از اوایل قرن بیستم نظریات به سمت تبیین مفهوم جدید «توزیع مقداری درآمد» ...  بیشتر