اثر رابطه مبادله و تلاطم آن بر رشد اقتصادی ایران

مسعود نونژاد؛ مهدی روشن قیاس

دوره 12، شماره 46 ، مهر 1391، ، صفحه 183-200

چکیده
  رابطه مبادله یکی از متغیرهای مهمو تأثیرگذار در اقتصاد تمام کشورها و به­ خصوص در کشورهای درحال­ توسعه است. رابطه مبادله قدرت خرید صادرات را نشان می­دهد، بنابراین، بررسی رابطه مبادله و تغییرات آن در اقتصاد یک کشور از اهمیت خاصی برخوردار است. در این تحقیق، با استفاده از روش خودهمبسته با وقفه توزیع شده ((ARDL و آمار سال­های 1388-1354، ...  بیشتر